یگانه

خستگی راتوبه خاطر بسپار 

که افق نزدیک است و

خدایی بیدار

که تورامیبیند

وبه عشق توهمه حادثه رامیچیند

که تویادش افتی

وبدانی که همه بخشش اوست

                               وهمینش کافیست... 

/ 0 نظر / 9 بازدید