میخواهم بدانم....

آنگاه که غرور کسی را له می کنی،
آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی،
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی،
آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ،
آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،
آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری ،

می خواهم بدانم،
دستانت رابسوی کدام آسمان دراز می کنی تابرای
خوشبختی خودت دعا کنی؟
                                     سهراب سپهری

/ 1 نظر / 18 بازدید
آشنا

چقد خوبه که اینا رو میخونی اما خیلی دلم میخواد بدونم هنوزم حق به جانب اینا رو میخونی یا ....