؟؟؟؟؟....

گفتم شبی به مهدی عج

از تو نگاه خواهم گفتا که من هم از تو

ترک گناه خواهممتفکر

گفتم که روی ماهت

از من چرا نهان است

گفتا تو خود حجابی

ورنه رخم عیان استفرشته

            ----------------------------

/ 0 نظر / 4 بازدید